Poznań 10.2021 | Inkubator Kultury Pireus 

Solo painting exhibition in Gdańsk

 

from 13.05.2021 to 31.05.2021 | Żak Gallery

PERSONAL PICTURES | OBRAZY OSOBISTE

#PAINTING #MALARSTWO

13.05.2021 – 31.05.2021

Odtwórz wideo

„Portfel

Scena rodzajowa ukazująca rodzinę łabędzi nad wodą w dość prozaiczny, a jednocześnie lekko nostalgicznym ujęciu. Cała uwaga koncentruje się na dwóch łabędziach, zwróconych w przeciwstawnym kierunku wobec siebie.

Niezauważalny na pierwszy rzut oka główny bohater obrazu, czyli zagubiony portfel, przestawia osobistą rzecz, w której widnieją portrety moich córek.

„Wallet”

A genre scene showing the swan family by the water in a rather prosaic, and at the same time slightly nostalgic shot. All attention is focused on the two swans facing in the opposite direction to each other.

Unnoticeable at first glance, the main character of the painting, i.e. the lost wallet, presents a personal item in which there are portraits of my daughters.

 

„Garnitur”

W polskich lasach często można spotkać szałas w formie schronu zbudowanego z pospadanych gałęzi starych drzew. Układa się z nich kopiec, wokół drzewa. Ta prosta konstrukcja, może służyć tymczasowej kryjówce chociażby w walce partyzanckiej jaką przeszli ostatni wojownicy o wolność i niepodległość w latach 45-50 ubiegłego wieku z ramienia Armii Krajowej. W tytułowym obrazie garnitur staje się elementem wiążącym partyzancką walkę o wolność, wraz z owym symbolem eleganckiej kultury, która nas zniewala w swojej złożoności wzorców i archetypów.”

fot. Paweł Wyszomirski


„Quodlibet et vanitas morte”

vel the descent from the cross Jesus Christ

Quodlibet w tradycji malarstwa europejskiego cieszył się wielką popularnością szczególnie u Holendrów w drugiej połowie XVII wieku, kiedy to obrazy Pietera Aertsena czy Corneliusa Norbertusa Gijsbrechtsa kierowały oko i umysł zamożnych mieszczan, poprzez złożoną grę znaczeń ukrytych w iluzjonistycznej warstwie obrazu, do głębszej refleksji nad tematem sacrum i profanum.
Kotara, jako element granicy, zakrywa to co niemożliwe do ujrzenia, bezpośrednio wprowadzając odbiorcę w intelektualną przygodę dopowiedzeń wynikających ze znaczeń ukazanych w przedstawieniu tej części obrazu, która nie została zasłonięta.

In the tradition of European painting, Quodlibet enjoyed great popularity, especially among the Dutch in the second half of the 17th century, when the paintings of Pieter Aertsen or Cornelius Norbertus Gijsbrechts guided the eye and mind of wealthy burghers through a complex game of meanings hidden in the illusionist layer of the painting, for a deeper reflection on the topic of the sacred and the profane. The curtain, as an element of the border, covers what is impossible to see, directly introducing the viewer to the intellectual adventure of additions resulting from the meanings shown in the presentation of the part of the picture that has not been obscured.

W moim obrazie na pierwszym planie jest ukazana ascetyczna martwa natura przypominająca nam starodawną sentencję memento morii. Jest to wyraz naszego świata materialnego, przemijalnego, możliwego i skończonego jednocześnie. Natomiast, wedle tradycji za kotarą, jakby w drugim planie mieści się scena sacrum. Święte przedstawienie Boga ukazanego w postaci człowieczej, który to został umęczony i ukrzyżowany za nasze zbawienie. Jakkolwiek rozumiemy i badamy znaczenia Nowego Testamentu, zaliczamy go do świata niemożliwego, nieoczywistego i metaforycznego. Wyobrażenia wynikające z egzegezy testamentowej są przenikające nasze materialne ucieleśnienie. Zdawać się powinno, że to właśnie owa scena powinna być głównym, pierwszoplanowym przedstawieniem. Jednak postanawiam ująć ją w sposób zgodny z konwencją, dając widzowi pole do interpretacji, jednocześnie przedstawiając ją w osobliwy sposób, na pozór sztuczny, pełny teatrologii i dramaturgii inscenizowanej. Obraz jest zapisem pewnej bardziej złożonej myśli, którą zaczynamy interpretować w wyniku jego dalszego odkrywania. Zaciera się jego iluzoryczna formalność, będąca jakoby pozorem powierzchowności, przemijalna jak profetyczna materialność, za którą kryje się głębsze znaczenie obrazu, ukryte w sednie jego treści. Ukryte za zasłoną, którą to widz musi odkryć po swojemu w zgodzie z tradycją quodlibet.

In the foreground of my painting there is an ascetic still life reminiscent of the ancient sentence memento morii. It is an expression of our material, transient, possible and finite world at the same time. On the other hand, according to tradition, the sacred scene seems to be in the background behind the curtain. A sacred representation of God in the form of a man who was martyred and crucified for our salvation. As much as we understand and study the meanings of the New Testament, we include it in the impossible, non-obvious and metaphorical world. The images of testamentary exegesis permeate our material embodiment. It should seem that this scene should be the main, foreground performance. However, I decide to present it in a manner consistent with the convention, giving the viewer room for interpretation, at the same time presenting it in a peculiar way, seemingly artificial, full of theatrology and staged dramaturgy. An image is a record of a certain more complex thought that we begin to interpret as a result of further discovery. Its illusory formality, which is supposed to be superficial, transient like prophetic materiality, which hides a deeper meaning of the image hidden in the essence of its content, becomes blurred. Hidden behind a veil that the viewer has to discover in his own way, in line with the quodlibet tradition.

Olej na płótnie. Technika olejno-żywiczna, werniksowany Format: 130 x 170 cm


„Persistence of the picture”

BWA Piła. 2020

„Martwa natura z sandaczem” Olej na płótnie. 17- x 120 cm. 2020r.

Landscapes from memories!

lates works from the memorable year 2020

„On the dunes” . Oil on canvas. 165 x 165 cm

storywork from 2015 -2018

Mixed media, with photograph collage and litography. Analog photograpy exposed on Ilford negatives. Oil on canvas. Mixed media on canvas. Screen prints on glass.

„There’s no trees among the forest”

„Koszula na marmurze

Obraz z serii Qoudlibet, wyrażający tropme l’oeil malarstwa nawiązującego do tradycji iluzjonistycznej koncepcji zasłaniania tego, co niedopowiedziane.

W tym dziele motywem zasłaniającym jest symbol sam w sobie, ukazujący osobisty przedmiot – koszulę, która kiedyś stanowiła o czystości przysięgi ślubu składanego podczas aktu małżeństwa. Dziś czystość symbolu zakrywa to co uchodzi za szlachetne i drogocenne, w sposób sprzeczny z konwencją, burzący estetyczny ład.

Dwa symbole przeplatają się, wykluczając jednocześnie i nawzajem, nie dając im wybrzmieć w sposób pełny i godny uszanowania.

 

„Garnitur”

W polskich lasach często można spotkać szałas w formie schronu zbudowanego z pospadanych gałęzi starych drzew. Układa się z nich kopiec, wokół drzewa. Ta prosta konstrukcja, może służyć tymczasowej kryjówce chociażby w walce partyzanckiej jaką przeszli ostatni wojownicy o wolność i niepodległość w latach 45-50 ubiegłego wieku z ramienia Armii Krajowej. W tytułowym obrazie garnitur staje się elementem wiążącym partyzancką walkę o wolność, wraz z owym symbolem eleganckiej kultury, która nas zniewala w swojej złożoności wzorców i archetypów.”

fot. Paweł Wyszomirski


„Quodlibet et vanitas morte”

vel the descent from the cross Jesus Christ

Quodlibet w tradycji malarstwa europejskiego cieszył się wielką popularnością szczególnie u Holendrów w drugiej połowie XVII wieku, kiedy to obrazy Pietera Aertsena czy Corneliusa Norbertusa Gijsbrechtsa kierowały oko i umysł zamożnych mieszczan, poprzez złożoną grę znaczeń ukrytych w iluzjonistycznej warstwie obrazu, do głębszej refleksji nad tematem sacrum i profanum.
Kotara, jako element granicy, zakrywa to co niemożliwe do ujrzenia, bezpośrednio wprowadzając odbiorcę w intelektualną przygodę dopowiedzeń wynikających ze znaczeń ukazanych w przedstawieniu tej części obrazu, która nie została zasłonięta.

In the tradition of European painting, Quodlibet enjoyed great popularity, especially among the Dutch in the second half of the 17th century, when the paintings of Pieter Aertsen or Cornelius Norbertus Gijsbrechts guided the eye and mind of wealthy burghers through a complex game of meanings hidden in the illusionist layer of the painting, for a deeper reflection on the topic of the sacred and the profane. The curtain, as an element of the border, covers what is impossible to see, directly introducing the viewer to the intellectual adventure of additions resulting from the meanings shown in the presentation of the part of the picture that has not been obscured.

W moim obrazie na pierwszym planie jest ukazana ascetyczna martwa natura przypominająca nam starodawną sentencję memento morii. Jest to wyraz naszego świata materialnego, przemijalnego, możliwego i skończonego jednocześnie. Natomiast, wedle tradycji za kotarą, jakby w drugim planie mieści się scena sacrum. Święte przedstawienie Boga ukazanego w postaci człowieczej, który to został umęczony i ukrzyżowany za nasze zbawienie. Jakkolwiek rozumiemy i badamy znaczenia Nowego Testamentu, zaliczamy go do świata niemożliwego, nieoczywistego i metaforycznego. Wyobrażenia wynikające z egzegezy testamentowej są przenikające nasze materialne ucieleśnienie. Zdawać się powinno, że to właśnie owa scena powinna być głównym, pierwszoplanowym przedstawieniem. Jednak postanawiam ująć ją w sposób zgodny z konwencją, dając widzowi pole do interpretacji, jednocześnie przedstawiając ją w osobliwy sposób, na pozór sztuczny, pełny teatrologii i dramaturgii inscenizowanej. Obraz jest zapisem pewnej bardziej złożonej myśli, którą zaczynamy interpretować w wyniku jego dalszego odkrywania. Zaciera się jego iluzoryczna formalność, będąca jakoby pozorem powierzchowności, przemijalna jak profetyczna materialność, za którą kryje się głębsze znaczenie obrazu, ukryte w sednie jego treści. Ukryte za zasłoną, którą to widz musi odkryć po swojemu w zgodzie z tradycją quodlibet.

In the foreground of my painting there is an ascetic still life reminiscent of the ancient sentence memento morii. It is an expression of our material, transient, possible and finite world at the same time. On the other hand, according to tradition, the sacred scene seems to be in the background behind the curtain. A sacred representation of God in the form of a man who was martyred and crucified for our salvation. As much as we understand and study the meanings of the New Testament, we include it in the impossible, non-obvious and metaphorical world. The images of testamentary exegesis permeate our material embodiment. It should seem that this scene should be the main, foreground performance. However, I decide to present it in a manner consistent with the convention, giving the viewer room for interpretation, at the same time presenting it in a peculiar way, seemingly artificial, full of theatrology and staged dramaturgy. An image is a record of a certain more complex thought that we begin to interpret as a result of further discovery. Its illusory formality, which is supposed to be superficial, transient like prophetic materiality, which hides a deeper meaning of the image hidden in the essence of its content, becomes blurred. Hidden behind a veil that the viewer has to discover in his own way, in line with the quodlibet tradition.

Olej na płótnie. Technika olejno-żywiczna, werniksowany Format: 130 x 170 cm


„Persistence of the picture”

BWA Piła. 2020

„Martwa natura z sandaczem” Olej na płótnie. 17- x 120 cm. 2020r.

Landscapes from memories!

lates works from the memorable year 2020

„On the dunes” . Oil on canvas. 165 x 165 cm

storywork from 2015 -2018

Mixed media, with photograph collage and litography. Analog photograpy exposed on Ilford negatives. Oil on canvas. Mixed media on canvas. Screen prints on glass.

„There’s no trees among the forest”